Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

PTSD kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vitne til en eller flere hendelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske. Det finnes behandling for lidelsen.

Om traumatisering

Et traume er en situasjon hvor personen opplever:

  • Overveldelse
  • Hjelpeløshet
  • Livstrussel
  • Splitting. Psyken splittes og forblir splittet. Identiteten splittes i et forsøk på å overleve.

Selv om testen bruker uttrykket «traumatiserende hendelse», er det ikke gitt at alle blir traumatisert av samme hendelse. Personer reagerer svært ulikt selv om de er i samme situasjon. De tre reaksjonene flukt, kamp eller frys (fight, flight, freeze), er delvis automatiserte og umiddelbare reaksjoner på plutselige farer.

Flight kan være en panikkartet flukt, fight er en aggressiv reaksjon, og freeze er handlingslammelse.

Det ser ut til at de som reagerer med freeze, er mer utsatt for posttraumatisk stresslidelse enn de som kommer til handling med fight eller flight.

Traumer kan forårsakes av enkeltsituasjoner eller av langvarig, stressende påvirkning f.eks gjennom en tøff oppvekst, noe som kan resultere i dype relasjonelle traumer.

En enkeltsituasjon som en naturkatastrofe kan også aktivere traumer som har sin årsak langt tilbake i tid.

Traumene kan graderes som i listen nedenfor, hvor det blir mer og mer krevende å løse opp i traumene dess lenger ned i listen du kommer. Det er lettere å løse opp i et traume forårsaket av en naturkatastrofe enn om man har hatt traumatiserende opplevelse som lite barn:

  1. Traumatisering ved naturkrefter
  2. Traumatisering ved menneskelig vold (ukjente)
  3. Traumatisering ved menneskelig vold (kjente)
  4. Traumatisert seksualitet
  5. Traumatisert kjærlighet
  6. Tidlig traume

Om testen

Denne testen fokuserer på ettervirkningene av en enkelt, traumatisk hendelse som en tsunami eller terrorhandlingen på Utøya. Den tar altså ikke for seg de dype relasjonelle traumene man kan få i en vanskelig oppvekst, der personen utsettes for stadige og langvarige påkjenninger.

 

Similar Posts